Юридична фірма «Граніт» надає послуги з підготовки, оприлюднення та подання до НКЦПФР регулярної річної інформації емітентів цінних паперів згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦФПР від 19.12.2006 року №1591, а саме:

 

 1. підготовка регулярної річної інформації для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів;
 2. підготовка регулярної річної інформації для опублікування в офіційному друкованому виданні;
 3. розміщення регулярної річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів - www.stockmarket.gov.ua;
 4. забезпечення опублікування регулярної річної інформації в офіційному друкованому виданні;
 5. підготовка інформації для розміщення на власному веб-сайті акціонерного товариства;
 6. підготовка паперової та електронної форм регулярної річної інформації для подання до НКЦПФР;
 7. подання регулярної річної інформації до НКЦПФР;
 8. опублікування річної фінансової звітності (для публічних акціонерних товариств, які згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» зобов’язані до 30 квітня року, наступного за звітним, зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком).

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені Законом України від 23.02.2006, № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Регулярна річна інформація про емітента – це річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

Звітним періодом для складання такої інформації є календарний рік. Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців.

Обов'язок здійснювати розкриття річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Обов'язок розкриття річної інформації припиняєтьсяз дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку.

У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент розкриває річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.

Річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) включає:

 1. титульний аркуш; зміст; основні відомості про емітента; інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформацію про чисельність працівників та оплату їх праці; інформацію про посадових осіб емітента; інформацію про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента; інформацію про загальні збори акціонерів; інформацію про дивіденди; інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; відомості про цінні папери емітента; опис бізнесу; інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента; інформацію про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів; відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;
 2. інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);
 3. річну фінансову звітність;
 4. аудиторський висновок;
 5. копію(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії);
 6. звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Емітент також має право додатково розкривати й іншу інформацію. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, має бути підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшитий, скріплений печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу (частина 2 статті 46 ЗУ «Про акціонерні товариства»). На зворотному боці останньої сторінки копії протоколу робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента (кількість) сторінок" (абзац 2 пункту 6 глави 7 розділу V Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів).

Аудиторський висновок подається у паперовій формі, зшитий та засвідчений підписом та відбитком печатки аудитора (аудиторської фірми).

Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому НКЦПФР, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, у такій послідовності:

 1. шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – www.stockmarket.gov.ua;
 2. шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України («Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», «Голос України»), Кабінету Міністрів України («Урядовий кур’єр») або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», «Бюлетень Цінні Папери України»).
 3. Емітенти зобов'язані зберігати примірник офіційного друкованого видання, у якому опубліковано річну інформацію, протягом трьох років;
 4. шляхом розміщення на власному веб-сайті.

Річна інформація про емітента подається до НКЦПФР не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, у паперовій та електронній формах. Електронна форма інформації складається з файлів, встановлених окремими наказами Голови Комісії і надається на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний диск). Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми.

Публічні акціонерні товариства, згідно ч. 2 ст. 121 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами;

згідно ч. 6 ст. 40 ЗУ №3480-IV та роз’яснень НКЦПФР від 9 лютого 2012 року (рішення №270), розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності, починаючи з інформації за 2012 рік, а публічні акціонерні товариства, які відповідно до норм законодавства повинні складати проміжну фінансову звітність та відповідно розкривати інформацію, мають подавати її відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, починаючи з фінансової звітності за I квартал 2012 року.

Окрім цього, згідно ч. 4 ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів передбачена статтею 11 Закону України від 30.10.1996 №448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у тому числі й за порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку , а саме за:

№ п/пПравопорушенняСанкція/ грн.
1 Неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. до 17 000 грн.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 17 000 грн.
до 85 000 грн.
2 Нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. до 17 000 грн.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 17 000 грн.
до 85 000 грн.
3 Неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. до 17 000 грн.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 17 000 грн.
до 85 000 грн.

Статтею 16311 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ВР УРСР, від 07.12.1984, №8073-X), передбачено наступну відповідальність посадових осіб емітента за порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку

№ п/пПравопорушенняСанкція/ грн.
1 ч.1 ст. 16311 КУпАП
Несвоєчасне розкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку
штраф від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 340 грн.
до 850 грн.
2 ч.2 ст. 16311 КУпАП
Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення
штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 850 грн.
до 1700 грн.
3 ч.3 ст. 16311 КУпАП
Нерозкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку
штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 3400 грн.
до 8500 грн.
4 ч.4 ст. 16311 КУпАП
Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення
штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 8500 грн.
до 17 000 грн.
5 ч.5 ст. 16311 КУпАП
Розкриття на фондовому ринку інформації не в повному обсязі або розкриття недостовірної інформації, вчинене посадовою особою емітента або професійного учасника фондового ринку
штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 3400 грн.
до 8500 грн.
6 ч.6 ст. 16311 КУпАП
Дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення
штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 8500 грн.
до 17 000 грн.
Дизайн :

Корисні посилання
Офіційні портали

   

Контакти
Ми завжди на зв'язку

м. Черкаси, вул. Кірова, 55, оф. 18

тел.: (+38050) 522-99-89

тел.: (+38063) 744-07-17

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.